Tag :  'xac dinh huong nha theo phong thuy'. Tìm thấy :  kết quả

Cách Đo hướng nhà

Nếu muốn đo hướng nhà thì trước hết phải kiếm một la bàn tương đối lớn, có thể đọc được từng độ một.